RESIDENTIAL

Ye's Residence

Hsinchu, Taiwan 

Suen's Residence

Taipei, Taiwan 

Lin's Residence

Taichung, Taiwan 

Villa

Houjie, China